Allmän pension

Är du född 1954 eller senare består den allmänna pensionen av två delar. Inkomstpension och premiepension (PPM). Vid sidan om dessa två delar finns Garantipensionen som ger en viss grundtrygghet för at du som jobbat lite eller inte alls ändå ska få en viss grundtrygghet.

Är du född 1938-1953 och tjänar in till pension kan du läsa här vilka särskilda regler som gäller för dig.

Vad är inkomstpension?

Under tiden du är anställd i Sverige och får lön som du betalar skatt på  tillgodoräknas du pensionsrätt. Hur stor pensionsrätten blir bestäms av storleken på din pensionsgrundande inkomst. Mer om detta nedan.

Pensionsrätterna är grunden för beräkningen av inkomstpensionen. Men pensionsrätterna grundas inte bara på arbetsinkomst. Du kan även få pensionsrätter för tid som du har små barn, studerar, fullgör plikttjänst eller har sjuk eller aktivitetsersättning.

Livsinkomstprincipen

Livsinkomstprincipen är grundläggande för pensionssystemet. Principen innebär att värdet av alla inbetalda pensionsavgifter – det som betalas in under yrkeslivet ligger till grund för det du får ut som pensionär i form av pension.

Till pensionssystemet betalar de försäkrade, deras arbetsgivare och i vissa fall staten pensionsavgifter. Pensionsavgiften är på 18,5 procent. Av pensionsavgiften används 16 procentenheter till fördelningssystemet, det vill säga för att betala ut samma års pensioner i fördelningssystemet. Resterande del av avgiften, 2,5 procentenheter, sätts in och ger ränta på ett individuellt premiepensionskonto.

Hur beräknas din pensionsgrundande inkomst?

Din pensionsgrundande inkomst beräknas och beslutas av Skatteverket. Den används sedan av Försäkringskassan som räknar ut pensionsrätten för den allmänna pensionen.

När den pensionsgrundande inkomsten beräknas bortser man från inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Vid beräkningen minskas inkomsten först med den allmänna pensionsavgiften som uppgår till maximalt 7% av bruttolönen. Det innebär att den högsta inkomst som är pensionsgrundande är lika med 8,07 gånger inkomstbasbeloppet. För inkomståret 2017 är den högsta pensionsgrundande inkomsten 496.305 kr.

Inte heller årsinkomster under 18 951 kr är pensionsgrundande.

Försäkringskassan skickar också uppgifter till Premiepensionsmyndigheten som i sin tur köper fondandelar i de bolag som du själv bestämt eller i Premiesparfonden om du inte själv gjort något PPM-fondval.

Vilka inkomster är pensionsgrundande

Pensionsgrundande inkomst beräknas för den som haft anställningsinkomst eller bedrivit näringsverksamhet under inkomståret och är född år 1938 eller senare.

Följande inkomster är pensionsgrundande:

  • Inkomst av anställning
  • Inkomst från aktivt bedriven näringsverksamhet
  • Skattepliktiga inkomster från socialförsäkringen, som t.ex. sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning.

Socialbidrag är inte pensionsgrundande. Som inkomst av anställning räknas ersättningar som är lägst 1 000 kronor från en och samma utbetalare. Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas den vid taxeringen redovisade inkomsten av aktiv näringsverksamhet.

Premiepensionen (PPM)

Premiepensionen är 2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och kan placeras fritt inom PPM-systemet. Premiepensionen är den del av pensionen som var och en själv får placera i fonder. Den inbetalda avgiften (premien) fonderas. Den enskilde kan själv välja kapitalförvaltare. Pensionens storlek beror bland annat på utfallet av kapitalförvaltningen.

Garantipension

Den som själv inte har arbetat ihop en tillräcklig pension garanteras en utfyllnad med garantipension. Utfyllnaden finansieras via statsbudgeten. Garantipensionen kan tidigast betalas ut från 65 års ålder till personer födda 1938 eller senare. Full garantipension uppgår till 2,13 prisbasbelopp för ensamstående och 1,90 prisbasbelopp för gifta.

SCB har beräknat att prisbasbeloppet för år 2017 ska bli 44.800 kr.

Garantipensionens storlek räknas av till viss del mot annan pension från ålderspensionssystemet. Den räknas också av mot vissa andra pensionsinkomster (till exempel änkepension). Det sker inte någon avräkning mot tjänstepensioner, privata pensioner eller andra förvärvsinkomster.

Personer som är födda år 1937 eller tidigare har som regel redan börjat få pension enligt äldre regler. Deras pension räknades om den 1 januari 2003 och för dessa består grundskyddet av en övergångsvis garantipension med något avvikande regler.