Född 1938-1953 och tjänar in till pension

Din allmänna pension består av inkomstpensionen, tilläggspensionen och premiepensionen. I vissa fall kan garantipension utgå om du haft låga eller inga inkomster.

Den del som skiljer mot personer födda 1954 eller senare är således tilläggspensionen som du får från det gamla systemet. Tilläggspensionen innebär dock att en lägre andel går till din premiepension (PPM).

Läs mer om premiepensionen (PPM)

Inkomstpension och tilläggspension

Varje år som du arbetar och betalar skatt tjänar du in till din allmänna pension. Det du tjänar in kallas pensionsrätt och pensionspoäng och är grunden för pensionen. Hur mycket du får i inkomstpension beror på hur stora pensionsrätter som dina inkomster gett dig och hur inkomstutvecklingen varit i Sverige. Tilläggspensionen baseras på de pensionspoäng du fått för dina arbetade år och ersätter ATP och folkpension i det gamla pensionssystemet.

Är du född 1953 eller tidigare begränsas pensionsrätten till ett visst antal 20-delar beroende på vilket år du är född.

Å andra sidan beräknas också varje år en pensionspoäng för dig. Pensionspoängen grundas liksom pensionsrätten på dina arbetsinkomster och används för beräkning av tilläggspensionen.

Vad är tilläggspension?

Tilläggspension är också en inkomstgrundad pension och baseras på de pensionspoäng du fått under de år du arbetat. Tilläggspensionen ersätter ATP och folkpension som fanns i det gamla pensionssystemet.

Hur beräknas inkomstpensionen?

Principen för beräkningen av din inkomstpension är att den pension du tjänat in betalas ut till dig fördelat över dina år som pensionär.

När du tar ut din pension används pensionsbehållningen som du har på ditt pensionskonto för att beräkna din pension. Ditt pensionskapital delas med ett tal som kallas delningstal. Delningstalet är olika för varje årskull och beräknas huvudsakligen mot bakgrund av den statistiskt förväntade återstående livslängden vid pensionsuttaget. Livslängden för män och kvinnor antas vara densamma.

Delningstalet påverkas också av den så kallade tillväxtnormen, som bygger på antaganden om den framtida ekonomiska tillväxten och gör att delningstalet blir lägre. Innebörden av delningstalet är att du som pensionär får en del av den framtida tillväxten i förskott.

Tidpunkten när du går i pension har stor betydelse för hur stor din pension blir. Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pensionsbehållning.

Hur beräknas tilläggspensionen?

Är du född mellan 1938–1953 får du en del av din pension beräknad i form av tilläggspension. Ju tidigare du är född, desto större andel av din inkomstgrundade pension får du i form av tilläggspension. Är du född 1938 får du 16/20 av din pension beräknad som tilläggspension och 4/20 som inkomst- och premiepension. Den som är född 1953 får endast 1/20 av pensionen som tilläggspension och hela 19/20 som inkomst- och premiepension.

Från och med det år du fyller 65 fastställs inte längre någon pensionspoäng för dig. Har du arbetsinkomster då kommer din pensionsrätt i sin helhet, dvs. 20/20, att räknas in i underlaget till din inkomst- och premiepension.

Tilläggspensionen beräknas enligt de äldre reglerna i ATP-systemet med dina pensionspoäng som underlag. I beräkningen används medelpoängen, som är genomsnittet av pensionspoängen för dina 15 bästa år av totalt 30 intjänandeår. Har du mindre än 15 år med pensionspoäng används genomsnittet av de poängår du har.

Du räknar ut pensionen genom att addera två belopp. Det första beloppet är 60  procent av din medelpoäng multiplicerat med prisbasbeloppet. Det motsvarar den tidigare ATP:n. Det andra beloppet motsvarar den tidigare folkpensionen och är ett visst antal procent av prisbasbeloppet, beroende på om du är gift eller ogift. Har du färre än 30 år med pensionspoäng minskar tilläggspensionen med 1/30 för varje år som saknas.

Garantiregeln

Vid övergången till det nya pensionssystemet skapades en garantiregel för dem som är födda 1938–1953. Regeln säger att en person i denna åldersgrupp alltid är garanterad att få ut lika mycket i sammanlagd inkomstgrundad ålderspension som motsvarar vad han eller hon har tjänat in i det gamla ATP-systemet till och med år 1994.

Garantin gäller för pensionen från och med den månad du fyller 65 år och innebär att tilläggspensionen beräknad enligt de nya reglerna ökas med det belopp, garantitillägget, som krävs för att nå upp till den garanterade nivån.