Om att välja PPM-fonder

Premiepensionspengarna placeras i fonder. Du väljer själv vilka fonder dina pensionspengar ska placeras i. Du har möjlighet att välja upp till fem fonder och du kan byta fonder utan kostnad.

Varje år kommer det in nya pengar och dessa placeras enligt ditt senaste val. Om du aldrig har gjort något val placeras pengarna i AP7Såfa – Statens årskullsförvaltnigsalternativ som förvaltas av statliga Sjunde AP-fonden. Du kan både välja och välja bort Såfa, men du kan inte kombinera Såfa med annat sparande.

Du kan se dina PPM-fonder här på Pensionskoll.se och på ett personligt konto hos PPM (Premiepensionsmyndigheten). Där kan du logga in för att byta fonder.

Att tänka på inför fondbytet

Du får välja upp till fem fonder och har du inte gjort något val ligger ditt premiepensionskapital sedan Maj 2010 i AP7Såfa – Statens årskullsförvaltnigsalternativ. Den har gått ungefär som genomsnittet av PPM-fonder men många av de valbara fonderna har haft bättre avkastning än premiesparfonden.

Den gamla Premiesparfonden kunde du tidigare inte välja igen om du bytt fonder en gång men det ändrades from maj 2010. Nu kan du alltid återgå till AP7Såfa om du vill.

För specifika råd om fondbyten kan du vända dig till din rådgivare. Generellt gäller dock att aktiefonder passar bra för pensionssparande som är långsiktigt. Ett annat råd kan vara att sprida riskerna genom att välja olika fondtyper, se nedan. God riskspridning ger tex olika typer av globalfonder.

Du bör välja fonder utefter din placeringshorisont och ditt övriga sparande. Har du lång tid till pensionen kanske du väljer en lite högre risk och tvärt om. Du kan titta på historisk avkastning när du ska välja fonder, men en bra historisk avkastning betyder inte nödvändigtvis en bra framtida avkastning.

Tänk också på förvaltningsavgiften. Över många år betyder en hög förvaltningsavgift att du betalar mycket avgifter till fondbolaget. Jämför avgifter med andra fonder inom samma kategori för att få en uppfattning hur höga avgifter den fond du är intresserad av har. Något klart samband mellan avgiftens nivå och avkastningen har man dock inte kunnat visa då man forskat i ämnet. När du jämför fonder visas värdeökningen med alla avgifter och kostnader borttagna.

På Morningstar kan du jämföra fonderna och ta del av råd och artiklar om fondbyte.

Mer om AP7Såfa

AP7Såfa är en åldersanpassad fondportfölj där risken sänks automatiskt ju äldre du blir. Det sker automatiskt och börjar från och med det år du fyller 56 år.

Två fonder

Såfa består av en kombination av Sjunde AP-fondens AP7Räntefond och AP7Aktiefond. Dessa underliggande fonder finns i det ordinarie fondutbudet. Upp till och med det år du fyller 55 år består Såfa helt av aktiefonden. Det är en global aktiefond och har en relativt hög risk. Den stegvisa övergången till tryggare sparande sker genom att andelen i räntefonden blir allt större med åren.

Olika fondtyper

Du kan välja mellan fyra olika huvudtyper av PPM-fonder:

AKTIEFONDER

Innehåller till största del aktier. Värdet varierar mer över tiden än i räntefonder och blandfonder. Högre risk men på lång sikt större möjlighet till en bättre värdeförändring än räntefonder och blandfonder.

BLANDFONDER

Innehåller både aktier och räntebärande värdepapper. Har normalt en risknivå som ligger mellan aktiefonder och räntefonder. Risken skiftar dock mellan olika blandfonder, eftersom fördelningen mellan aktier och räntor varierar. En högre andel aktier ökar risken, men också fondens tillväxtmöjligheter. Det motsatta gäller med en högre andel räntor.

RÄNTEFONDER

Innehåller enbart räntebärande värdepapper, till exempel obligationer. Räntefonder varierar normalt inte särskilt mycket i värde, utan ger en stabil värdeförändring. Det gör att räntefonder generellt sett har lägre risk än aktiefonder och blandfonder. Samtidigt finns inte samma möjligheter till en högre värdeökning.

GENERATIONSFONDER

Vänder sig till sparare i en viss åldersgrupp. Generationsfonder är konstruerade så att de innehåller mest aktier när det är lång tid kvar till pensionen. Sedan flyttas pengarna stegvis från aktier till räntebärande värdepapper ju närmare pensionsåldern du kommer.

Du kan läsa mer om fondtyper här.