Avtalspension och tjänstepension

Du som är kollektivanställd har även en avtalspension. Är du tjänsteman kallas motsvarande pension för tjänstepension Dessa pensioner utgår förutom den allmänna pensionen som du får från staten. En del av din lön avsätts till avtalspension som betalas in av din arbetsgivare och tillhandahålls av försäkringsbolagen.

Flytträtt finns i de flesta av avtalen och du kan välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Villkoren för avtalspensionen bestäms i pensionsavtalen som slutits mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Vilket avtal som gäller dig styrs av vilken bransch eller fackligt förbund din arbetsgivare tillhör – inte vilken fackförening du är medlem i. Om du har haft flera jobb inom olika avtalsområden kan du ha mer än en tjänstepension.

Pensionsförmåner som följer av ett anställningsförhållande kan även grundas på ett individuellt avtal mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren.

En mellanform av tjänstepension och eget privat pensionssparande är löneväxling eller bruttolöneavdrag till pensionen.

Avtalspensionens storlek påverkas av:

  • Hur mycket pengar som har betalats in. Detta påverkas av hur hög lön du har.
  • Hur stor avkastning du får på dina pengar. Detta påverkas av hur dina pengar förvaltas.
  • Försäkringsbolagens avgifter för att förvalta dina pengar.
  • Under hur lång tid du vill att pensionen ska betalas ut. Du kan börja ta ut din pension från 55 år och utbetalningstiden kan som kortast vara fem år.

Flytt av avtalspension

Flytträtt för avtalspension gäller enligt lag sedan 1 maj 2008. Du kan alltid göra ett val för framtida inbetalningar, men det kanske dröjer en tid innan du kan flytta med dig det kapital du redan har. Varje avtalsområde har sina egna förutsättningar. Om du är osäker på vilket avtalsområde du tillhör kan du fråga personalavdelningen på din arbetsplats.

Valcentraler

Valcentraler är de bolag som administrerar tjänstepensionen. Arbetsgivaren betalar pensionspremierna till valcentralen. Valcentralerna ansvarar sedan för upphandlingen av de försäkringsbolag som man kan välja mellan när man ska placera sin tjänstepension.

Valcentralerna registrerar valen, sköter informationen till de försäkrade och förmedlar premier till valt försäkringsbolag. Vissa valcentraler erbjuder också efterlevandeskydd och andra tilläggsförsäkringar.

Valcentralerna är Bliwa, Collectum, Electum, Fora, KP Pension & Försäkring, Pensionsvalet PV AB, Selectum (Skandikon Administration AB), SPV (Statens Pensionsverk).

Traditionell försäkring eller fondförsäkring

Du kan välja mellan pensionsförsäkring i form av traditionell försäkring eller fondförsäkring. Fondförsäkring är en försäkring som är knuten till fonder som förvaltas av en fondförvaltare.

Normalt väljer du själv vilka fonder du ska placera i och då finns det ingen garanti för ditt sparande. Även vid fondförsäkring betalas avgifter och avkastningsskatt. Vissa bolag erbjuder även fondförsäkring med garanti. Det innebär att försäkringsbolaget placerar försäkringstagarens sparpremier i en speciell fond och ger en garanti, t ex 90 procent, av sparpremierna, eller en garanti på det aktuella försäkringskapitalet.

I traditionell försäkring ingår de försäkringar som inte är fondförsäkringar. I dessa försäkringar är det oftast försäkringsbolaget som förvaltar pengarna och det finns normalt någon form av garanti. Garantin kan vara i form av en garanterad ränta eller att en del av försäkringskapitalet är garanterat. Bolagen placerar pengarna i räntebärande tillgångar, fastigheter och aktier. I vissa fall ändrar bolaget inriktning på förvaltningen när du närmar dig pension.

Kollektivavtal

Beroende på vilket avtalsområde du tillhör är det olika villkor och olika bolag som du kan välja mellan och avtalsvillkoren skiljer sig till viss del. Läs mer om de olika avtalen här.

Ej kollektivavtalad tjänstepension

Om ditt företag inte omfattas av en tjänstepension reglerad av kollektivavtal kan du i vissa fall ändå få en bra pensionslösning genom en pensionsplan som du förhandlar fram med din arbesgivare.