Vilket pensionsavtal gäller dig?

PRIVATANSTÄLLD ARBETARE – AVTALSPENSION SAF-LO

Arbetsgivaren betalar in ett belopp motsvarande ca 4 % på 2014 års bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 12 % för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp till Fora, som är valcentral. Ickevalsalternativ är AMF Pension.

PRIVATANSTÄLLD TJÄNSTEMAN – ITP-AVTALEN

Ny ITP (ITP 1) – Privatanställda tjänstemän födda 1979 eller senare, med ITP-avtal, omfattas från 1 juli 2007 av nya ITP-planen. Arbetsgivaren betalar premien, motsvarande 4,5 % av årslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lön över det till Collectum, som är valcentral. Ickevalsalternativ är Alecta.

Gamla ITP (ITP 2) – omfattar privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. En del av pensionen kommer genom förmånsbestämd pension vilket innebär att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av slutlönen. Utöver detta får den anställde en premiebestämd del som är 2 % av lönen (ITPK). Den som har en årslön över 10 inkomstbasbelopp kan välja Alternativ ITP.

Denna alternativa ITP kallas i vardagligt tal ”10 taggarlösning”. 10-taggar lösning innebär att vid lönenivåer på minst 10 inkomstbasbelopp (615. 000/år 2017), kan du välja en egen  försäkringslösning som är mer annpassad efter dina egna önskemål och behov. Din arbetsgivare måste dock godkänna detta.

ITP 2 premier som arbetsgivaren betalar from 28 års ålder

0 – 7,5 Ibb    ca:   6 %   Ej medräknad vid alternativ lösning
7,5 – 20 Ibb    ca: 32 %   medräknad vid alternativ lösning
20 – 30 Ibb   ca: 16 %    medräknad vid alternativ lösning

BANKANSTÄLLD – BTP-K-AVTALEN

Är du bankanställd betalar arbetsgivaren in 2 procent av din lön till avtalspension. Du bestämmer själv hur dina pengar ska förvaltas från 25 års ålder.
Du börjar med att göra två val:
  • Välj mellan en fondförsäkring och en traditionell försäkring.
  • Välj vilket bolag som ska förvalta dina pengar.
Om du inte gör ett aktivt val placeras pengarna i respektive pensionskassa ”Ursprunglig form”, utan återbetalningsskydd.

STATLIGT ANSTÄLLD – PA-03-AVTALEN

Omfattar statligt anställda. För den valbara delen betalar arbetsgivaren in 2,5 % på bruttolönen för anställda som fyllt 23 år till Statens Pensionsverk, som är valcentral. Ickevalsalternativ är Kåpan Pensioner. För de som har fyllt 28 år betalar arbetsgivaren även en premie på 2 % av bruttolönen till ”Kåpan Tjänste”. Denna del är inte valbar.

OFFENTLIGT ANSTÄLLD I KOMMUN OCH LANDSTING – KAP-KL-AVTALEN

Omfattar anställda inom kommun, landsting som har fyllt 21 år. För den valbara delen betalar arbetsgivaren in ett belopp motsvarande 4 – 4,5 % på hela den pensionsmedförande lönen till Pensionsvalet, Electum eller Selectum, som är valcentraler. Ickevalsalternativ är KPA Pensionsförsäkring. Den som har en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (och är över 28 år) har rätt till en förmånsbestämd pension.

OFFENTLIGT ANSTÄLLD INOM KOMMUNALA FÖRETAG – PA-KFS-AVTALEN

Anställda inom kommunala företag, som är födda 1954 eller senare, omfattas från 1 januari 2009 av PA-KFS 09. Arbetsgivaren betalar in ett belopp som motsvarar 4,5 % av din pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år, och 30% på lönedelar överstigande denna nivå till Pensionsvalet, som är valcentral. Ickevalsalternativ är Alecta.

Arbetstagare födda 1953 och tidigare samt anställda som den 1 januari 2009 har sjukpenning, sjukersättning, eller aktivitetsersättning omfattas av gamla PA-KFS.

De som är födda mellan 1954-1980 är med i övergången mellan det nya och det gamla avtalet. Det innebär att arbetsgivaren betalar en högre premie. Beroende på ditt födelseår är premien 4,6 till 7,1 % av pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och på överskjutande lönedel från 30 till 42,5 procent.