Informationshuset

Informationshuset Försäkring i Sverige KB är försäkringsförmedlare. Informationshuset i Stockholm AB står bakom tjänsten Pensionskoll.se.

Efter ca: 20 år i branschen startade vi 1999 Informationshuset med fokus på informations- och utbildningstjänster, som ett svar på våra kunders behov av bättre undelag för beslut kring pensioner och sparande. Informationstjänsten har genom åren utvecklats till den tjänsten Pensionskoll som idag är öppen för alla.

Visonen

Visonen är att ge alla anställda och privatpersoner, oavsett position och inkomst,  tillgång till en samlad bild av de egna pensions, liv- och sjukförsäkringarna. Vår övertygelse är att bättre koll leder till bättre beslut som i slutänden ger bättre pension.

Bolagsfakta

Pensionskoll.se drivs av Informationshuset i Stockholm AB (org: 556593-4584) med Informationshuset Försäkring KB (org: 966972-1451) som registrerad förmedlare.

Informationshuset (AB & KB)
Ekbacksvägen 28
168 69 Bromma

Tel: 08-32 80 10

Mail: info@informationshuset.com
Web: www.pensionskoll.se

Registrering och tillsyn

Informationshuset i Stockholm AB och Informationshuset försäkring KB är registrerade hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring, och fondandelar.
För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket, som är registermyndighet för försäkringsförmedlare.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tel: 0771-670 670
Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlare:

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Sundsvall
Tel: 060-18 40 00
Fax: 08-24 12 35
E-post: finansinspektionen@fi.se Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Information enligt lagen om försäkringsförmedling

Förköpsinformation

Enligt lagen om försäkringsförmedling är vi, som försäkringsförmedlare, skyldiga att lämna viss information till Dig som kund till oss. Nedanstående information följer Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11).

 

Information om personuppgifter och fullmakter:

Inför ett rådgivningstillfälle ber vi våra kunder lämna viss information till oss. Detta för att vår rådgivning ska baseras på dina personliga och ekonomiska förutsättningar. I de fall vi inte får in den information vi efterfrågar/behöver får vi inte ger personlig och individuell rådgivning till dig. Vår information till dig kan då endast baseras på allmänna generella rekommendationer/förslag.

Vi använder oss av två olika fullmakter i våra kundrelationer:

 

Informationsfullmakt

I våra inledande kontakter använder vi oss alltid av en informationsfullmakt. Den här fullmakten ger oss möjlighet att inhämta information om ditt försäkrings- och pensionsinnehav. Den ger oss inga andra rättigheter. Fullmakten kan gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad. Fullmakten kan givetvis alltid återkallas av dig.

 

Förmedlingsfullmakt

I det fall du som kund önskar kan du därefter ge oss en s.k förmedlingsfullmakt. Då har vi även möjlighet att företräda dig gentemot försäkringsbolagen avseende ditt försäkringsskydd. I de flesta fall krävs dock ändå din underskrift för att en önskad åtgärd ska genomföras hos försäkringsbolaget. Fullmakten gäller tillsvidare men kan alltid återkallas av dig.

  

Tillsyn, registrering och intresseorganisationer

Informationshuset Försäkring är registrerad som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Finansinspektionen lämnar på begäran ut information om vilka hos oss som har rätt att förmedla försäkringar samt inom vilket försäkringsområde detta avser.

Samtliga våra förmedlare/rådgivare är anställda i Informationshuset Försäkring i Sverige KB och har tillstånd att förmedla livförsäkringar. Samtliga förmedlare/rådgivare uppfyller även alltid de kunskapskrav som lagstiftning och annan reglering/tillsyn kräver.

Vi är även registrerade hos Insuresec, som säkerställer och kontrollerar att vi uppfyller dessa krav och riktlinjer samt medlemmar i Sfm, en branschorganisation för försäkringsförmedlare. Önskar Du kontakta någon av myndigheterna/organisationerna är kontaktuppgifterna följande:

                 

Rådgivning

Vår rådgivning baseras på de försäkringsprodukter som finns på den svenska försäkringsmarknaden. Vi har fokus på de försäkringar du redan har i ditt försäkringsbestånd. Med detta menas sk. löpande försäkringar och fribrev. Vi eftersträvar låga avgifter i alla pensions- och försäkringslösningar som föreslås. I första hand är vårt syfte att vägleda dig som försäkringstagare till den produkt du själv önskar till rätt pris. Vi förmedlar och rekommenderar inte någon investeringsrådgivning kring finansiella instrument, utanför försäkring, och arbetar inte alls med någon form av strukturerade produkter. Ej heller i informations eller marknadsföringssyfte.

 

Ersättningsmodell

Arvode Tjänstepension Vi har upphandlat företagets tjänstepensionsavtal netto, dvs. utan kostnadsbelastning av provisioner. Vi tar i stället betalt i form av ett avtalat arvode som Din arbetsgivare betalar utöver Dina avtalade tjänstepensionsförmåner.

 

Provision Tjänstepension Vi får betalt i form av en provision som betalas ut när försäkring tecknas och en mindre provisionsutbetalning löpande så länge premie betalas, se separat information.

 

Provision privata försäkringar Hjälper vi Dig att teckna privata försäkringar får vi betalt i form av en provision och ersättningen beror på vilken typ av försäkring vi tecknar. Blir detta aktuellt ska Du informeras om storleken på provisionen vid tecknandet av försäkringen/-arna.

 

Ansvarsförsäkring

Vår verksamhet omfattas av en ansvarsförsäkring som ersätter Dig i händelse av att vi, genom vår rådgivning, orsakar Dig en ekonomisk förlust. Om Du vill göra anspråk på skadestånd måste Du underrätta oss inom skälig tid efter det att Du märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Vid skada riktas krav direkt mot försäkringsgivaren. Högsta ersättningsnivån är

1 250 618 euro per skadetillfälle. Högsta ersättningen som kan betalas ut under ett år är 2 501 236 euro.

Kontaktuppgifter AIG Europé Limeted, Västra järnvägsgatan 7, 103 69 Stockholm tel. 08-506 920 00

Hemsida: www.aig.se

 

Dokumentation

För att utföra vårt uppdrag korrekt enligt gällande lagstiftning och branschens framtagna riktlinjer behöver vi inhämta viss information, från Dig och Din arbetsgivare, och det kan t ex vara namn, personnummer, inkomst, Din ekonomiska situation, företagsuppgifter så som organisationsnummer, firmatecknare, eventuella kollektivavtal osv. Vi ska även skriftligt dokumentera tidpunkten för rådgivningen, vilka råd vi lämnat och skälen till dessa samt om vi avrått från att vidta någon åtgärd. Denna dokumentation skall du erhålla vid förmedlingstillfället eller snarast därefter. Dokumentationen arkiveras i vår databas så länge som det finns behov med hänsyn till försäkringstiden och den tid inom vilken anspråk på skadestånd kan göras.

 

Klagomål

I vår strävan att alltid förbättra vår verksamhet är det mycket viktigt för oss att få både positiva och negativa synpunkter från våra kunder och ber Dig då i första hand vända Dig till Dina kontaktpersoner på Informationshuset Försäkring, alternativt skicka e-post till info@informationshuset.com. Vi ska återkomma inom

5 arbetsdagar, dock max 14 dagar. Klagomålsansvarig är Ben Josef Östby.

Som konsument kan Du få vägledning och information av Konsumenternas försäkringsbyrå samt av Din kommunala konsumentrådgivare. Om det skulle visa sig att vi inte kan komma överens och tvist uppstår kan Du få den prövad av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol. Önskar Du mer information om vår policy för klagomålshantering kan Du gå in på vår hemsida www.informationshuset.com.