Om fondtyper

Sparar du i fonder finns ett antal olika fondtyper att välja mellan. Här nedan får du en kort beskrivning av de olika typerna.

AKTIEFONDER

En aktiefond placerar minst 85% av fondförmögenheten i aktier. Placeringsinriktningarna kan vara fler och skiljer bland annat vad avser inriktning och risknivå.

Exempelvis Sverigefonder som placerar i svenska företag, globalfonder med placeringar i aktier över hela världen, tillväxtmarknadsfonder med placeringar i nya marknader med förväntat hög tillväxt som tex Kina, Indien, Sydamerika, Afrika och Östeuropa och branschfonder som placerar kapitalet i en enda bransch, tex IT, telekom, läkemedel, skog.

INDEXFONDER

Fonder som har samma fördelning av företag som ett visst index, tex OMX30 som är ett index för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

BLANDFONDER

Fonder som fördelar kapitalet mellan aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen skiljer mellan olika fonder.

GENERATIONSFONDER

Är en annan typ av blandfonder där risken minskas genom en högre andel räntebärande värdepapper ju närmare pensionen du kommer.

RÄNTEFONDER

Räntefonderna placerar kapitalet ENBART i räntebärande värdepapper.

Två huvudtyper finns:

Långa räntefonder eller obligationsfonder med placeringar på minst 1 år.

Korta räntefonder tex penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder med placeringar i värdepapper med löptid på mindre än ett år.

HEDGEFONDER

En speciell typ av fonder som har som mål att ge positiv avkastning även om aktiekurserna går nedåt. Placeringarna är en kombination av aktier, obligationer, lån och olika former av derivat.

BÖRSHANDLADE FONDER

Även kallade ETF är fonder som är noterade på en börs, tex Stockholmsbörsen. Fondandelarna handlas, och prissätts, på samma sätt som aktier. Skillnaden mot vanliga fonder blir då att förvaltarna kan göra flera avslut under en dag utan att behöva vänta på pengarna vid försäljning. ETF fonder följer oftast ett aktieindex men kan också följa råvaru- eller valutaindex.

ETISKA FONDER

Kallas även SRI-fonder (Sustainable Responsible Investments). Investerar efter särskilda riktlinjer som tex etik eller miljö. Riktilijerna kan vara positiva dvs fonderna investerar med särskild miljöhänsyn eller negativa vilket innebär att fonderna undviker företag med engagemang i tex vapenindustri, tobak eller alkohol.

FOND-I-FOND

Fond-i-fond är fonder som placerar kapitalet i andra fonder.