Skiktgränser, brytpunkter

 Tax 2013Tax 2014Tax 2015
Nedre skiktgränsen401 100413 200420 800
Övre skiktgränsen574 300591 600602 600
Nedre brytpunkten: löntagare414 000426 300433 900
Övre brytpunkten: löntagare587 200604 700615 700
Nedre brytpunkten: pensionärer436 600450 200460 800
Övre brytpunkten: pensionärer600 700620 600634 400
Prisbasbelopp44 00044 50044 400
Förhöjt prisbasbelopp44 90045 40045 300
Inkomstbasbelopp54 60056 60056 900
Högsta allmänna pensionsavgift*30 80032 00032 100
Avdrag för allmän pensionsavgiftavskaffatavskaffatavskaffat
Skattereduktion för allmän pensionsavgift100 %100 %100 %
Särskild skattereduktionavskaffatavskaffatavskaffat
Skattereduktion för arbetsinkomst < 65 år22 86622 26826 261
Skattereduktion för arbetsinkomst > 65 år30 00030 00030 000
Lägsta grundavdrag18 70018 90018 800
Högsta grundavdrag33 90034 30034 200
* (7% av förvärvsinkomst)

Skiktgräns

Skiktgränserna anger vid vilken inkomst som statlig skatt tas ut, räknat på beskattningsbar inkomst, alltså inkomsten efter avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag. Skiktgränserna ska normalt höjas med utvecklingen av konsumentprisindex (prisbasbeloppet).

Det finns två skiktgränser, den övre och den nedre. För beskattningsbar förvärvsinkomst under den nedre skiktgränsen tas det enbart ut kommunal inkomstskatt. På den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som överstiger den nedre skiktgränsen tas det ut även statlig inkomstskatt med 20 procent på den del som överstiger den övre skiktgränsen tas det ut ytterligare 5 procent i statlig inkomstskatt.

Brytpunkt

Brytpunkt är skiktgränserna med tillägg för grundavdrag dvs före avdrag för allmän pensionsavgift och grundavdrag.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet, eller ”basbeloppet” som det kallades tidigare, beror av konsumentprisindex, KPI. Prisbasbeloppet används bland annat för att se till att pensioner, sjukpenning, studiemedel och andra ersättningar inte förlorar i värde om priserna på varor och tjänster stiger. Beloppet fastställs av regeringen för ett år i taget.

Förhöjt prisbasbelopp

Det Förhöjda Prisbasbeloppet (tidigare det Förhöjda Basbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av Konsumentprisindex. Det Förhöjda Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Inkomstbasbelopp

I pensionssystemet med inkomstgrundad ålderspension används begreppet inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet följer ett inkomstindex som bestäms av löneutvecklingen i Sverige och beräknas av riksförsäkringsverket. Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av regeringen.

Högsta allmänna pensionsavgift

Du betalar en allmän pensionsavgift på 7 procent av din lön och av ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna (sjuk- och aktivitetsersättning är undantaget).

Inbetalningen görs som en del av preliminärskatteavdraget. Avgiften betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp. I samband med taxeringen får du en skattereduktion som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att du inte betalar någon avgift utan den allmänna pensionsavgiften finansieras med allmänna skatter.

Avdrag för allmän pensionsavgift

Avdraget för pensionsavgiften är avskaffad och ersatt med en skattereduktion enligt nedan

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

Alla skattskyldiga som betalar  allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Särskild skattereduktion

Åren 1995-1998 knöts uppräkningen av basbeloppet till storleken av budgetunderskottet. Den sammanlagda effekten på basbeloppet av detta skäl uppgick till c:a 2 procent. Kompensation gavs i form av en särskild skattereduktion som gällde år 2002. Skattesänkningen permanentades därefter genom att den infördes i grundavdraget fr o m år 2003.

Skattereduktion för arbetsinkomst

Den 1 januari 2007 infördes skattelättnader för arbetsinkomster genom första steget av det s.k. jobbskatteavdraget. Den 1 januari 2008 infördes steg 2 och den 1 januari 2009 steg 3. Skattelättnaden lämnas i form av en skattereduktion för skattepliktiga inkomster av anställning och av aktiv näringsverksamhet (arbetsinkomster), justerade med hänsyn till eventuella avdrag.

Storleken på jobbskatteavdraget beror på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång. Högsta möjliga jobbskatteavdrag för 2010 om du är under 65 år är 18 340 kronor. Motsvarande belopp om du är över 65 år är 30 000 kronor och avser en taxerad inkomst på mer än 300 000 kronor.

Grundavdrag

Grundavdrag får göras av fysiska personer som är bosatta i Sverige. Avdraget får du utan att du behöver ansöka om det och det varierar beroende på den taxerade inkomsten.

Det lägsta grundavdraget är 19 300 kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är 34 900 kr.

För inkomster på 357 800 kr och mer är grundavdraget 13 500 kr

Skattefri årsinkomst

Skattefri årsinkomst är den lön eller beskattningsbara ersättning som du kan ha utan att betala skatt. Den som har så små inkomster och inte räknar med att behöva betala någon inkomstskatt bör söka jämkning.