SH Pension avvecklar produkten Målpension under hösten 2020.

SH Pension avvecklar produkten Målpension under hösten 2020.

Bakgrund till att Svensk Handel Fondförsäkring AB nu avvecklar produkten Målpension.

Svensk Handel Fondförsäkring AB, org.nr. 516406 – 0310 är ett av Svensk Handel Pensionskassan, försäkringsförening, org.nr. 802005–5631, helägt fondförsäkringsaktiebolag, nedan kallad Pensionskassan. Verksamheten bedrivs i en gemensam organisation med moderbolaget Pensionskassan, där den övergripande benämningen för dessa juridiska personer är SH Pension.

Pensionskassan har under våren 2020 ansökt om ombildning till tjänstepensionsföretag, IORP 2, och ett inriktningsbeslut har fattats om att därefter påbörja ett projekt för att införliva Svensk Handel Fondförsäkrings tjänstepensionsverksamhet i moderbolaget. Under första halvåret 2020 har bolagets rådgivningsorganisation reducerats och ett arbete har inletts inom koncernen för att se över affärs- och distributionsstrategi.

Ett led i anpassningen till det nya regelverket är en översyn och anpassning av produkter och distribution. Beslut har därför fattats att avveckla konceptet Målpension som dels innehåller produkter som inte är klassificerade som tjänstepension, dels har extern distribution. Konceptet Målpension är sammanhållet varför samtliga produkter berörs av beslutet. Avtalen med extern förmedlare samt leverantör av fondlösning har därför sagts upp till upphörande, effektivt från 1 december, 2020.

Kunderna med innehav i produkten Målpension erbjuds flytt/återköp till en motsvarande lösning via FuturPension och HjertaInvest.

Svensk Handel Fondförsäkring AB önskar underlätta för förmedlare att hantera sina kunder på ett bra sätt och har ambitionen att bistå med lösningar, snabb administration och flexibilitet i tidplanen, överenskommet till 1 december, 2020.